Over Sorriso Kids

Geschiedenis

In 2004 brachten Lonneke Das en Eva Walraven in Arraial d’Ajuda bij toeval een bezoek aan de dagopvang voor kinderen in kansarme thuissituaties. Lonneke en Eva richtten ‘Sorriso Kids’ op om het opvangcentrum en de kinderen te steunen. Sindsdien is Lonneke er niet meer weg gegaan en was van 2008 tot 2013 minimaal 6 maanden per jaar ter plekke aanwezig om mee te werken en het huidige dagcentrum in Arraial d’Ajuda op te bouwen.

Samen met diverse kundige en betrokken bestuurders van de stichting in Nederland zijn door de jaren heen talloze creatieve activiteiten ontwikkeld om de financiële ondersteuning van de initiatieven in Arraial d’Ajuda te kunnen continueren.

Lonneke Das is met haar inspanningen voor de stichting en onuitputtelijke toewijding aan de kinderen in Arraial d’Ajuda het gezicht en boegbeeld van stichting Sorriso Kids. Moniek Bullens is een van de bestuurders van het eerste uur en sinds september 2020 heeft ook Eva Walraven zich weer formeel gecommitteerd aan de stichting.

Gedrieën vormen zij het huidige dagelijks bestuur die het beleid maakt en de verantwoordelijkheid heeft over uit te voeren activiteiten welke zij zelf en met behulp van ‘vrienden van stichting Sorriso Kids’ uitvoeren. Met steun van betrokkenen en natuurlijk donateurs proberen zij de kinderen van Arraial d’Ajuda hun glimlach (sorriso) terug te geven.

Beleidsplan

2020-2021
vastgesteld op 10 augustus 2020

Inleiding
In september 2020 vindt een bestuurswisseling plaats in het bestuur van Stichting Sorriso Kids, wat een mooie aanleiding is om de actuele speerpunten van het beleid van stichting Sorriso Kids te communiceren.

Dankzij de inspanning en betrokkenheid van diverse mensen de afgelopen jaren staat de stichting waar ze nu staat en hebben al vele kinderen in Arraial d’Ajuda ondersteuning mogen ontvangen waardoor er op hun gezicht weer een glimlach is ontstaan.

Alvorens de speerpunten voor 2020-2021 te benoemen allereerst dan ook een groot dankwoord aan Inge Koolen en Petra Manders wie als bestuursleden de afgelopen jaren klaar hebben gestaan met woord en daad om stichting Sorriso Kids te ondersteunen. Enorm veel dank voor jullie werk en gelukkig hoeft de stichting het niet zonder jullie betrokkenheid te stellen, als ‘vriend van Sorriso Kids’ blijven jullie toch dichtbij.

1. Missie en doelstellingen
De missie en doelstellingen van de Stichting zijn als volgt geformuleerd:
Stichting Sorriso Kids

 • Zet zich in voor een betere toekomst voor kinderen die leven in armoede, verwaarlozing en/of slachtoffer zijn van fysiek, mentaal en/of seksueel misbruik
 • Zet zich in voor het faciliteren van Associação Filhos do Ceu in Arraial d’Ajuda, Brazilië.
 • Zorgt voor een continue en structurele inkomstenstroom voor de dagopvang en het leveren van fysieke ondersteuning ter plekke.
 • Zorgt voor een jaarlijks structurele inkomstenstroom welke toereikend is om de kosten van de dagopvang te dragen.
 • Realiseert actieve inzet van het bestuur en derden om beoogde activiteiten uit te voeren.
 • De structurele inkomstenstroom wordt gegenereerd middels donaties van bedrijven, particulieren en fondsen.
 • De te bereiken doelstellingen worden periodiek gemonitord door het bestuur en jaarlijks gecommuniceerd aan haar donateurs en openbaar gemaakt op de website.
 • Jaarlijks vindt verantwoording plaats over de gegenereerde inkomsten en uitgaven van de stichting aan haar donateurs en openbaar gemaakt op de website.

 

2. Organisatie Stichting Sorriso Kids

Het bestuur
Het bestuur van Stichting Sorriso Kids bestaat uit 3 mensen die een feitelijke vertegenwoordigingsbevoegdheid hebben. Het betreffen:

Lonneke Das: Penningmeester 1971
Monique Bullens: Secretaris 1970
Eva Walraven: Voorzitter 1980

Het bestuur vergadert gemiddeld eenmaal per 3 maanden. Daarnaast worden extra vergaderingen ingelast bij onvoorziene bijzonderheden. Van deze vergaderingen worden notulen opgemaakt. Besluiten worden genomen conform de statuten van de Stichting, dat wil zeggen bij meerderheid van stemmen. Alle bestuursleden zetten zich gedurende het jaar in op diverse taakgebieden (communicatie met de dagcentra, genereren van donaties, administratie, relatiebeheer, verantwoording van resultaten en bestedingen, samenwerkingsactiviteiten met derden, enz).

Vrijwilligers
Naast het bestuur mag de Stichting zich gelukkig prijzen met een groep enthousiaste vrijwilligers (‘vrienden van stichting Sorriso’) die, op verzoek van het bestuur, werkzaamheden verrichten voor de Stichting.

ANBI Status

Stichting Sorriso Kids wordt door de belastingdienst beschouwd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Begin 2012 heeft er een toetsing plaatsgevonden en bij beschikking per 6 april 2012 is de ANBI status voor onbepaalde tijd verlengd. Medio 2020 heeft er een periodieke toetsing plaatsgevonden en dit heeft geleid tot het plaatsen van aanvullende documenten op de website. Doordat de Stichting de ANBI status heeft zijn giften aan de Stichting in eerste aanleg fiscaal aftrekbaar (op basis van de wetgeving kan in specifieke individuele gevallen anders zijn).

Overheadkosten organisatie

Het bestuur heeft als doelstelling dat er minimale kosten dienen te worden gemaakt voor de organisatie zelf en dat getracht wordt om zoveel mogelijk benodigde werkzaamheden, zoals beheren website, promotiemateriaal, materialen voor activiteiten, accountskosten en dergelijke, worden uitgevoerd door vrienden van de stichting die zijn of haar werkzaamheden als gift aan de stichting, om niet verrichten.

1e project Sorriso Kids

De Stichting ondersteunt sinds augustus 2013 een non-profit organisatie in Brazilië die op haar beurt een dagopvang exploiteert, onder de naam ‘Filhos do Ceu’. Doelstelling van Stichting Sorriso Kids t.a.v. Filhos do Ceu: Het project biedt een dagelijkse dagopvang tussen 7.00h en 18.00h. In het weekend is het gesloten. De doelstelling die Stichting Sorriso zich heeft gesteld is om 150 kinderen te kunnen laten opvangen in het project. Om dit te realiseren is er een bedrag nodig van Rs. 7000,- per maand (ca. €2000,-, afhankelijk van de actuele wisselkoers). Indien er minder geld beschikbaar is, worden er automatisch minder kinderen ondersteund door stichting Sorriso Kids. Wordt er in de toekomst meer geld opgehaald dan kan er een reserve worden opgebouwd voor eventuele tegenvallers in de toekomt of kan er gekozen worden voor uitbreiding van de faciliteiten en het curriculum.

3. Ontvangsten en Bestedingen
3.1 Ontvangsten

De Stichting ontvangt haar gelden op drie manieren:

 • Door middel van maandelijkse of jaarlijkse donaties van particulieren of bedrijven
 • Door middel van donaties van fondsen
 • Door middel van samenwerkingsverbanden met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.


Ad 1. Donateurs
Uit het eigen netwerk, bij activiteiten, door promotie en/of free publicity tracht het bestuur donateurs te werven. Deze donateurs kunnen zich aanmelden via de website en kunnen de stichting machtigen om maandelijks of eenmalig automatisch een donatie van zijn/haar bankrekening te laten afschrijven. Particulieren kiezen bijna altijd voor automatische machtiging, dit geeft de stichting een zekere comfort en inzicht in de maandelijkse inkomsten. Alle donateurs kunnen per direct de machtiging weer intrekken. Bedrijven kiezen vaak voor een eenmalige donatie en maken zelfstandig het geld over aan de hand van een factuur.

Ad 2. Donaties van fondsen
Middels actieve fondsenwerving bij fondsen die in hun doelstellingen aansluiting vinden bij de activiteiten en resultaten van stichting Sorriso Kids, worden donaties gerealiseerd.

Ad 3. Samenwerkingsverbanden met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties

Het bestuur streeft ernaar om met het regionale bedrijfsleven structurele samenwerkingsverbanden te realiseren. Daarbij adopteert de onderneming de stichting en (een deel van) haar activiteiten voor een bepaalde periode, passend bij de doelstellingen voor maatschappelijke betrokkenheid van de onderneming.

Met maatschappelijke organisaties (zoals scholen, bibliotheken, gemeenten) streeft stichting Sorriso Kids ernaar om periodiek samen te werken en activiteiten van de organisatie te koppelen aan de doelstellingen van stichting Sorriso Kids. Bijvoorbeeld door ondersteuning bij communicatie van de stichting door studenten, doneren van opbrengsten van een sponsorloop aan stichting Sorriso Kids, verzorgen van een gastles over haar doelstellingen op een basisschool door stichting Sorriso Kids.

3.2 Bestedingen
De dagcentra in Brazilië kunnen 150 kinderen dagelijks opvangen. Stichting Sorriso Kids zet zich in om jaarlijks bij te dragen aan van de kosten voor het in stand houden van de dagcentra betreft zorg, voeding, medische zorg, scholing, sport en ontspanning. Door de plotselinge opkomst van de corona pandemie zijn de bestedingen per Q2 van 2020 voor onbepaalde tijd met name gericht op het realiseren van noodpakketten. Deze noodpakketten voorzien in voedsel, schoonmaakmiddelen en producten voor persoonlijke hygiëne voor de armste gezinnen in Arraial d’Ajuda. Coördinatie van het uitdelen van deze pakketten geschiedt middels een samenwerkingsverband van diverse non-profit organisaties in Arraial d’Ajuda, waaronder Associação Filhos do Ceu. Stichting Sorriso Kids zet zich in om alle gezinnen van de kinderen van de door haar ondersteunde dagcentra te voorzien van een dergelijk maandelijks noodpakket. Waar de financiële middelen toereikend zijn zullen ook andere gezinnen, dan direct verbonden aan de dagcentra, van dergelijke noodpakketten worden voorzien met de middelen van stichting Sorriso Kids. Wanneer de liquiditeit van de stichting het toelaat zal met deze activiteit door worden gegaan zolang de dagcentra nog niet open kunnen gaan en/of de gezinnen dit nodig hebben vanwege de lokale consequenties van de coronacrisis.

Daarnaast stelt stichting Sorriso Kids zich ten doel om een dusdanige financiële reserve te behouden om de dagcentra, zodra dit weer mogelijk is, open te stellen, zodat kinderen weer kunnen worden opgevangen en ondersteund in hun toekomst ontwikkeling.
Mocht er meer geld worden opgehaald of dienen er andere kosten te worden betaald dan begroot, dan zal een bestuursbesluit ten grondslag liggen aan het besluit voor besteding.
Alle bestuursleden verrichten hun werkzaamheden vrijwillig en zijn onbezoldigd (ontvangen geen salaris van de stichting). Om een goede voortgang van de lokale dagcentra te kunnen monitoren en samenwerking te bevorderen acht het bestuur het noodzakelijk dat er jaarlijks een fysiek bezoek wordt gebracht aan de dagcentra. De reiskosten voor dit bezoek worden vergoed door stichting Sorriso Kids.

Cijfers

Onderstaand vind u de publicatiecijfers van stichting Sorriso Kids over het meest recente boekjaar.
Publicatiestukken 2019